Železná studnička

 ako ju nepoznáme....

 

 


...autor neznámy, prišlo mi mailom, a keby niekto vedel, kto je autorom, tak nech dá vedieť, ďakujeme....nechceme nikoho uraziť ohľadom autorstva ale keby ste vedeli dajte vedieť kto je zostavovateľ toho mailu.


Letný hostinec K Červenému mostu

Letný hostinec K Červenému mostu sa nachádzal vpravo pred železničným mostom na

začiatku Hornej Mlynskej doliny. Hostinec sa spomínal v sprievodcovi mestom, ktorý

vychádzal v 30. rokoch 20. storočia. Vo vydaní z roku 1943 už o hostinci nie je zmienka. V

60. rokoch 20. storočia slúžila budova ako závodná jedáleň zamestnancov Závodov

technického skla. Objekt stojí dodnes, okolie je neupravené a prístup k objektu je v zlom stave....


VIII. mlyn - Klepáč

Usadlosť ôsmeho mlyna známa pod menom Klepáč. Pomenovanie pochádza od stredovekého

názvu vinohradníckej lokality Klepeis. Ako mlyn slúžil až do roku 1911. Jozef  Raban v ňom

od roku 1932 prevádzkoval hotel s reštauráciou. Koncom 60. rokov 20. storočia bola usadlosť

opustená a tým sa začala postupná devastácia celého objektu. Dnes je Klepáč len hŕba ruín.....


IX. mlyn

Deviaty mlyn, ktorý bol v poradí poslednou usadlosťou situovanou poniže Železnej

studienky. Budovu mlyna postavila Mlynskodolinská spoločnosť v roku 1846 na mieste

pôvodného mlyna. Roku 1900 adaptovali budovu na hotel s reštauráciou. Na dvore stál

drevený pavilón. Pod názvom IX. mlyn pretrvala reštaurácia do druhej svetovej vojny. Po

vojne areál prevzali štátne lesy. Dnes je v súkromnom vlastníctve v rekonštrukcii....


Železná studienka

V hornej časti Mlynskej doliny nechalo mesto roku 1826 urobiť analýzu pramenitej vody.

Zistilo sa, že ide o alkalický železitý prameň. Odtiaľto pochádza aj pomenovanie územia

Železná studienka. Mešťan Jozef Pergameny dostal od mesta povolenie vybudovať pri

prameni kúpeľný dom, ktorý dostal názov Ferdinandove kúpele. V roku 1830 slávnostne

otvorili prvú liečebnú a spoločenskú sezónu. Voda bez farby a vône bola vhodná pre ľudí

trpiacich bledosťou a slabosťou. V roku 1844 bola budova kúpeľov prebudovaná na hotel.

Železná studienka sa stala obľúbeným miestom stretávania sa uhorskej šľachty, obyvateľov

mesta a okolia. V roku 1894 kúpilo celú Železnú studienku do vlastníctva mesto Bratislava.

Začiatkom 20. storočia dal Bratislavský okrášľovací spolok postaviť za budovou kúpeľov

drevený presklený pavilón. Železná studienka bola prvým miestom, kde v rokoch 1909 - 1915

premávala trolejbusová linka. Rôzna stavebná činnosť, úprava potoka Vydrice postupne

narušili režim spodných vôd až liečivé pramene zanikli. Zaujímavá správa pochádza z roku

1931, ktorá hovorila, že podľa prieskumov sa v okolí Železnej studienky nachádzajú

rádioaktívne pramene. 60. roky 20. storočia priniesli postupnú devastáciu celého areálu, až

museli budovy v roku 1970 asanovať. Dnes po nich ostali len prázdne miesta a spomienky

pamätníkov....


Vodné nádrže

Súčasťou vydrických mlynov boli štyri vodné nádrže. Prvú dali postaviť vydrickí mlynári už

v roku 1761. Po pretrhnutí jej hrádze v roku 1763 vodná nádrž zanikla. Pre potreby

zmodernizovaných mlynov postavili v roku 1846 štyri vodné nádrže, ktoré existujú dodnes.

Zánikom mlynov nádrže spustli. V rámci revitalizácie územia pristúpilo mesto v roku 1901 k

ich obnove a rekonštrukcii. Stali sa z nich rybníky s možnosťou rybolovu, člnkovania a v

zime korčuľovania....


                                       zdroj: mail ,internet 

© 2008 zostavil na web Frenky - TO.Yukon